Forum Studentów Socjologii UWr Strona Główna
Home - FAQ - Szukaj - Użytkownicy - Grupy - Galerie - Rejestracja - Profil - Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości - Zaloguj
Pismo z Misinisterstwa

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Studentów Socjologii UWr Strona Główna -> Ogłoszenia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Kajakarka
Administrator


Dołączył: 14 Paź 2006
Posty: 67
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Wrocław - Pawłowice

PostWysłany: Nie 17:57, 19 Kwi 2009    Temat postu: Pismo z Misinisterstwa

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2009
DPS-YI-41110-1377-93-JLM/09


Studenci Niestacjonarnych Studiów Socjologii, Specjalność: Praca Socjalna i Służby Społeczne /adres do korespondencji/: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Koszarowa 3 bud. 20 51-149 Wrocław

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 11 marca br. dotyczące uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego po ukończeniu studiów wyższych uprzejmie wyjaśniam co następuje.

W dniu 1 maja 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). Na podstawie przepisu art. 116 ust. 1 tej ustawy, prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego mogły uzyskać osoby po ukończeniu określonych kierunków studiów, w tym również po pedagogice - jednak pod warunkiem ukończenia na tych studiach specjalności praca socjalna, jak nazwa wskazuje, specjalności wyłącznie związanej z problematyką pracy socjalnej. Określenie przez ustawodawcę w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej konkretnej specjalności o nazwie praca socjalna miało na celu ograniczenie programu tej specjalności do zagadnień związanych bezpośrednio z tematyką pracy socjalnej, bez poszerzania o inne zagadnienia właściwe tylko dla danego kierunku studiów czy realizowanych typowych dla jego specyfiki - specjalności zawodowych.

Informacje na temat uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego pracownika socjalnego wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej są na bieżąco (jeszcze przed dniem wejścia w życie nowych przepisów) zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa [link widoczny dla zalogowanych] z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o pomocy społecznej, a tym samym szeroko dostępne dla wszystkich osób oraz uczelni wyższych zainteresowanych kształceniem do zawodu pracownika socjalnego. Informacja taka była zamieszczona na stronie internetowej wraz z wejściem w życie przepisów nowej ustawy z dnia12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, zpóźn. zm.).

Z kolei, włączenie do wykazu kierunków studiów wyższych nowego, samodzielnego kierunku o nazwie praca socjalna, spowodowało dalsze zmiany w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Treść obowiązującego do dnia 31 marca 2007 r. ww. przepisu art. 116 ust. 1, dotyczącego wymogu realizacji specjalności praca socjalna, została przeniesiona do przepisu art. 5 ust 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, która to ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Zgodnie z ww. przepisem art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Ukończenie studiów wyższych o innej specjalności niż „praca socjalna" (np. specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawczą i praca socjalna", "pedagogika opiekuńczo-wychowawczą z pracą socjalną", „pedagogika socjalna i opiekuńcza", „praca socjalna z terapią społeczną ", „praca socjalna i opiekuńczo-wychowawczą ", „praca socjalna i służby społeczne) nie jest równoważne ze specjalnością wskazaną wprost w ustawie, a tym samym nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Specjalność w części dotyczącej „służby społeczne" nie jest równoważna ze specjalnością „praca socjalna", co wynika z zasadniczej różnicy odnoszącej się do tych pojęć. Służby społeczne stanowią grupę zawodów, które z punktu widzenia socjologa mogą podlegać opisowi, analizie, zgodnie z założeniami przyjętymi dla standardów kształcenia dla tego kierunku studiów. Natomiast praca socjalna jest specjalistycznym rodzajem działalności zawodowej. Działalność ta jest świadczona przez pracowników socjalnych na rzecz osób wymagających pomocy, w celu przezwyciężenia powstałych trudności w życiu codziennym. Praca socjalna została bardzo szczegółowo opisana z punktu widzenia specyfiki podmiotów oddziaływania oraz stosowanej metodologii i dlatego stanowi odrębną oraz stale rozwijającą się dyscyplinę nauki.

Powołany wyżej przepis art. 5 ust. 3 dotyczy zatem osób, które do dnia 31 grudnia 2007 roku ukończyły studia o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, jak również osób, które w dniu 31 grudnia 2007 roku były dopiero w trakcie realizacji specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Osoby te, z dniem uzyskania dyplomu ukończenia tych studiów, nabywają prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz zatrudnienia na tym stanowisku.

Jednocześnie wyjaśniam, że zawód pracownika socjalnego w Polsce jest zawodem regulowanym, podlegającym szczególnym uregulowaniom prawnym w zakresie uznania kwalifikacji w zakresie dopuszczenia do jego wykonywania. Określenie uprawnień do zatrudnienia w tym zawodzie wynika wyłącznie i wprost z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Rozstrzygnięcia, czy ukończona specjalność jest zgodna z wymaganą wprost w ustawie o pomocy społecznej specjalnością „praca socjalna", dokonuje się w oparciu o treść dyplomu ukończenia studiów. Tym samym informacje, zawarte w suplemencie dodyplomu lub w innych dodatkowo wystawionych przez uczelnię zaświadczeniach, dotyczące ukończonej przez absolwenta specjalności jak i uzyskanych przez niego uprawnień do wykonywania zawodupracownika socjalnego, powinny być zgodne z treścią wydanego dyplomu ukończenia studiów oraz przepisami powołanej wyżej ustawy. W przeciwnym przypadku, absolwent nie będzie mógł być zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego, gdyż pomimo wydanego przez uczelnię suplementu lub zaświadczenia o uprawnieniach do wykonywania tego zawodu, w rzeczywistości uprawnień tych nie będzie posiadać.

Załączona przez Państwa kserokopia umowy zawartej w dniu 27 września 2005 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z pracownikiem tego Ośrodka, w żadnej części nie wskazuje, iż pracownik ten odbędzie zaoczne studia wyższe, uprawniające po ich ukończeniu do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. Treść umowy odnosi się do kierunku studiów: socjologia - praca socjalna i służby społeczne. Według stanu prawnego na dzień 1 października 2005 roku, rozpoczęcie tych studiów w roku akademickim 2005/2006 nie wiązało się z możliwością uzyskania po ich ukończeniu prawa do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Z kolei, przepis ort. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. la ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) wynika z wprowadzenia rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838), nowego kierunku studiów wyższych pierwszego stopnia o nazwie praca socjalna. Aby umożliwić jeszcze przez jakiś czas zdobycie kwalifikacji pracownika socjalnego na kierunkach pokrewnych (art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wskazuje jednoznacznie tylko kilkuletni okres przejściowy) - rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158 - data wejścia rozporządzenia w życie - 1 października 2008 r.), określono "mimimum" godzinowe przedmiotów (330 godzin) oraz praktyk zawodowych (240 godzin), niezbędne do realizacji podczas specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na poziomie studiów wyższych.

Należy zaznaczyć, że wykaz przedmiotów i praktyk zawodowych wraz z liczbą godzin przeznaczonych na realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego został opracowany we współpracy ze szkołami wyższymi których przedstawiciele są między innymi członkami Rady Pomocy Społecznej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Prace nad rozporządzeniem trwały ponad rok, a tym samym wszystkie uczelnie zainteresowane kształceniem pracowników socjalnych ze znacznym wyprzedzeniem w czasie mogły się zapoznać ze szczegółowymi propozycjami treści merytorycznych wskazanych dla odnośnej specjalności, korzystając między innymi z informacji znajdujących się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa .

Każda uczelnia określa nazwę takiej specjalności we własnym zakresie. Z uwagi na fakt, iż specjalność jest realizowana w ostatnich czterech semestrach nauki, a absolwent musi uzyskać dyplom ukończenia studiów najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 roku, w praktyce ostatni nabór na specjalność przygotowującą do zawodu pracownika socjalnego na trzyletnie studia licencjackie może być przeprowadzony w 2010 roku, a na dwuletnie uzupełniające studia magisterskie w 2011 roku.

W celu potwierdzenia zrealizowania minimum programowego wszystkie wskazane w rozporządzeniu przedmioty, praktyki zawodowe oraz godziny przeznaczone na ich realizację w ramach specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, niezależnie od formy kształcenia /dziennej, zaocznej czy wieczorowej/ powinny być uwidocznione w indeksie i suplemencie do dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego stopnia/licencjacki chi lub drugiego stopnia/uzupełniających studiów magisterskich lub jednolitych studiów
magisterskich). Udokumentowanie zrealizowania przez absolwenta wymaganych przepisami ww. rozporządzenia przedmiotów oraz praktyk zawodowych, uwidocznionych w indeksie i suplemencie do dyplomu ukończenia studiów będzie dla pracodawców podstawą potwierdzenia kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Niezrealizowanie w całości minimum programowego określonego rozporządzeniem będzie skutkowało brakiem nabycia dodatkowych uprawnień przez studenta, to jest uprawnień do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Jednocześnie należy nadmienić, że w ramach każdego kierunku studiów szkoła wyższa jest zobowiązana zrealizować minimum programowe wskazane w standardach kształcenia dla kierunku określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kierując się standardami dla danego kierunku oraz przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia organizuje kształcenie oraz praktyki dla studentów. Z kolei, żadna szkoła wyższa nie ma obowiązku podjęcia się prowadzenia specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego w ramach prowadzonych kierunków studiów. Niezrealizowanie przez szkołę wyższą specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego nie będzie miało wpływu na wydanie absolwentom dyplomu ukończenia studiów na kierunku, który uczelnia prowadzi na podstawie zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Stosując wprost zasady prawa rzymskiego lex retro non agit oraz lex severior retro non agit należy jednoznacznie wskazać, iż treść powołanego wyżej rozporządzenia nie może odnosić się do studentów, dla których rok akademicki 2008/2009 jest trzecim rokiem studiów. Oznacza to, iż obowiązek realizacji minimum programowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych, dotyczy wyłącznie studentów którzy z dniem 1 października 2008 roku dopiero rozpoczęli realizację tej specjalności. Powołane wyżej rozporządzenie dotyczy zatem studentów, którzy podjęli realizację specjalności począwszy od roku akademickiego 2008/2009, a ukończą studia najpóźniej do 3.1 grudnia 2013 roku.

Tym samym, studenci obecnego trzeciego roku studiów licencjackich o specjalności praca socjalna, którzy w dniu 31 grudnia 2007 roku kontynuowali już studia o tej specjalności na drugim roku, uzyskują uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie przepisu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320). Studenci ci do zakończenia kształcenia, ty. do końca roku akademickiego 2008/2009 kontynuują realizację specjalności o nazwie praca socjalna, dla zakres programu kształcenia określiły indywidualnie poszczególne szkoły wyższe.

Począwszy od 2014 roku pracownicy socjalni będąjuż kształceni wyłącznie na kierunku praca, socjalna oraz w kolegium pracowników służb społecznych. Natomiast wszyscy pracownicy socjalni, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zachowają prawo do zatrudnienia na tym stanowisku na zasadach praw nabytych. Również i absolwenci studiów licencjackich o specjalności praca socjalna, którzy zrealizowali kształcenie w oparciu o treść przepisu art. 5 ust. 3 powołanej wyżej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, jak i absolwenci studiów, którzy zrealizowali specjalność przygotowującą do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych - zachowają bezterminowo i na zasadach praw nabytych uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, bez względu na przyszłe zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej.
Reasumując:
1. W odniesieniu do studentów obecnego III-go roku studiów ma zastosowanie przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320):
2. W odniesieniu do studentów obecnego I-go oraz II-gicgo roku studiów, w zakresie uprawnień do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego stosuje się przepis art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. la ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), a tym samym również przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158). Studenci I-go oraz II-gicgo roku studiów, co już wskazano powyżej, realizując specjalność przygotowującą do zawodu pracownika socjalnego są zobowiązani do zaliczenia 330 godzin przedmiotów teoretycznych i odbycia 240 godzin praktyk zawodowych.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poza stanowiskiem pracownika socjalnego, są również inne stanowiska (np. specjalisty czy konsultanta), na których w zależności od potrzeb mogą być zatrudnieni absolwenci różnych kierunków studiów wyższych - także i socjologii. Wpływ na dokonanie wyboru przyszłego pracownika spośród grupy kandydatów ma między innymi ocena przygotowania zawodowego oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, udział poszczególnych kandydatów w tworzeniu oraz realizacji projektów związanych z pomocą społeczną, dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem itp. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na wolne stanowiska w pomocy społecznej należy do kierownika jednostki.

Absolwenci studiów wyższych na kierunku socjologia posiadają ponadto uprawnienia do podjęcia pracy w innych instytucjach i organizacjach, zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi w toku kształcenia i wskazanymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 116, poz. 1004, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardom- kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. nr 164, poz. 1166).

do wiadomości/ adres do korespondencji:

1/ Pan Lesław Nawacki Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

2/ Pan Prof. dr hab. Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego PI. Uniwersytecki 1, 50-1 37 Wrocław


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Studentów Socjologii UWr Strona Główna -> Ogłoszenia Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB
Appalachia Theme © 2002 Droshi's Island